πάλλω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

παῖς

Transliteration (Word)

pais

Transliteration (Etymon)

pallō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 95

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

παιδεύθητε. […] Παρὰ τὸ παῖς παιδὸς, τοῦτο παρὰ τὸ πάλλω, τὸ κινῶ, (εὐκίνητος γάρ ἐστιν ἡ ἡλικία,) ἢ παρὰ τὸ βαιὸν, τὸ μικρὸν, βαῒς καὶ πάϊς, καὶ ἐν συναιρέσει παῖς

βαιός

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

παῖς

Transliteration (Word)

pais

Transliteration (Etymon)

baios

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 563

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Pseudo-Zonaras

Ref.

Lexicon, pi, p. 1496

Ed.

J.A.H. Tittmann, Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, 2 vols., Leipzig: Crusius, 1808 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

(Ps.-Zonaras) ὁ δὲ Ἡρωδιανός· παρὰ τὸ βαίειν γίνεται βαῖς καὶ παῖς κατὰ τροπὴν τοῦ β εἰς π

(Lentz) παῖς: Ἡρωδιανός· παρὰ τὸ βαιόν γίνεται βάϊς καὶ πάϊς κατὰ τροπὴν τοῦ β εἰς π, ἐκ δὲ τοῦ πάϊς γίνεται κατὰ συναίρεσιν παῖς

παίω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

παῖς

Transliteration (Word)

pais

Transliteration (Etymon)

paiō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, pi, p. 133

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Παῖς. οἱ μὲν παρὰ τὸ παίω, παίσω, κατ’ ἀποβολὴν τοῦ ω· ἢ παρὰ τὸ παίζω, παίσω, παῖς

παίζω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

παῖς

Transliteration (Word)

pais

Transliteration (Etymon)

paizō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 675

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum,Kallierges, p. 657

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

παῖς· ... ἢ παρὰ τὸ παίζω, παίσω, ἀποβολῇ τοῦ ω παῖς· φίλον γὰρ τοῖς παισὶ τὸ παίζειν