ἰός2

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἰοί

Transliteration (Word)

ios

Transliteration (Etymon)

ios

Author

Hesychius

Century

5/6 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, iota 738

Ed.

K. Latte, Hesychii Alexandrini Lexicon, vol. 1, Copenhagen 1953

Quotation

ἰοί· τὰ βέλη. ἀπὸ τοῦ ἰέναι· ἢ ἀπὸ τοῦ ἰοῦ. ἐχρίοντο γὰρ φαρμάκῳ τινὶ αἱ ἀκίδες αὐτῶν

ἵημι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἰόν

Transliteration (Word)

ios

Transliteration (Etymon)

hiēmi

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1.48c

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin: De Gruyter, 1983]

Quotation

ἰόν: τὸ βέλος· ἐκλήθη δὲ ἰός παρὰ τὸ ⸤β⸥λ⸤απτι⸥κὸς εἶναι· ὥσπερ γὰρ ὁ ἰός φθαρτικός ἐστι τοῦ σιδήρου, οὕτως καὶ οὗτος τοῦ σώματος. γέγονε δὲ παρὰ τὸ ἵημι, τὸ σημαῖνον τὸ πέμπω, ἢ παρὰ τὸ ἰόν, τὸ δ⸤ηλοῦν⸥ τὸ φάρμακον τοῦ ὄφεως. καὶ γὰρ ἔχριον αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ἰοῦ τοῦ ὄφεως, ἵνα τιτρωσκόμενός τις εὐθέως ἀναιρεθῇ

εἶμι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἰός

Transliteration (Word)

ios

Transliteration (Etymon)

eimi

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 91

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἰοί τὰ βέλη, ἀπὸ τοῦ ἰέναι