θεῖος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἠθεῖε

Transliteration (Word)

ētheios

Transliteration (Etymon)

theios

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A Schol. Il. 6.518

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

(A Schol. Il. 6.518b1) ἠθεῖε: Ἀρίσταρχος προπερισπᾷ ὡς οἰκεῖε. καὶ ἴσως <παρὰ> τὸ θεῖος, λέγω δὲ τὸ σημαντικὸν τοῦ ἐπαίνου, κατὰ πλεονασμὸν τοῦ η ἐγένετο

(A Schol. Il. 6.518a) γέγονε δὲ τὸ ἠθεῖος ἢ παρὰ τὸ θεῖος κατὰ πλεονασμὸν τοῦ η ἠθεῖος—πλεονάζει γὰρ τὸ η ἐν πολλαῖς λέξεσι<ν>, ὡς μύει ἠμύει, „τῶ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλις“ (Β 373), πεδανός „ἠπεδανός“ (Θ 104. θ 311), εὐγενής εὐηγενής, „τείχει ὕπο Τρώων εὐηγενέων ἀπολέσθαι“ (Ψ 81), βαιός ἠβαιός (cf. Β 380 al.) — ἢ παρὰ τὸ ἔθος ἔθειος, ὡς τέλος τέλειος (cf. Α 66, Ω 34), ὄρος ὄρειος, ὄνειδος ὀνείδ<ε>ιος (cf. Α 519 al.), καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς τὸ η καὶ καταβιβασμῷ τοῦ τόνου γίνεται ἠθεῖος. ἀναλογώτερον δέ ἐστιν ἐκ τοῦ θεῖος αὐτὸ κανονίζειν ἤπερ ἐκ τοῦ ἔθος· ἐκ γὰρ τοῦ θεῖος καὶ ἡ αὐτὴ τάσις σώζεται καὶ ὀλίγα πάθη δίδονται, ἐκ δὲ τοῦ ἔθος καὶ ἀλλότριος ὁ τόνος καὶ πολλὰ τὰ πάθη δίδονται.

ἀ- + θεῖος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἠθεῖος

Transliteration (Word)

ētheios

Transliteration (Etymon)

a- + theios

Author

Ps.-Zonaras

Century

13 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, eta, p. 980

Ed.

J.A.H. Tittmann, Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, 2 vols., Leipzig: Crusius, 1808 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Ἠθεῖε. προφώνημα νέου πρὸς πρεσβύτερον. ἢ ἠθεῖος ὁ πάππος. παρὰ τὸ θεὸς θέϊος, κατὰ συναίρεσιν θεῖος, κατ’ ἐπέκτασιν ἠθεῖος, ὡς βαιὸν ἠβαιὸν, μύει ἠμύει. ἢ παρὰ τὸ ἔθος ἐθεῖος, καὶ ἠθεῖος κατ’ ἔκτασιν. ἢ ἠθεῖοςἄγαν θεῖος καὶ θαυμαστός

ἦθος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἠθείους

Transliteration (Word)

ētheios

Transliteration (Etymon)

ēthos

Author

Aristophanes Gram.

Century

3-2 BC

Reference

fr. 14

Edition

A. Nauck, Aristophanis Byzantii grammatici Alexandrini fragmenta, 2nd edn., Halle: Lippert & Schmid, 1848 (repr. Hildesheim: Olms, 1963)

Source

Eustathius of Thessalonica

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 2, 380

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

(Eustathius) Ἐν δὲ τοῖς τοῦ γραμματικοῦ Ἀριστοφάνους κεῖται καί, ὅτι ἠθείους τοὺς ὁμοτρόπους φαμὲν τῷ τὰ αὐτὰ ἤθη ἔχειν καὶ ἐν ὁμοίοις ἤθεσι καταγεγονέναι. Παρ’ ἐνίοις γάρ, φησί, τὰ ἔθη ἤθη λέγεται.