βάθος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

βόθρος

Transliteration (Word)

bothros

Transliteration (Etymon)

bathos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 166

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Βόθρος κ 517· δῆλον τὸ σημαινόμενον· Ὅμηρος (l. c.)· ‘βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα’. εἴρηται παρὰ τὸ βάθος βάθρος καὶ βόθρος 

βαίνω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

βόθρος

Transliteration (Word)

bothros

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 276

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1 , Leipzig 1909

Quotation

Βόθρος· παρὰ τὸ βῶ βέω (ἐξ οὗ καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι βείω) βέθρος καὶ βόθρος κατὰ ἀντίφρασιν, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς βαίνει· ἢ παρὰ τὸ βάθος βάθρος καὶ βόθρος

βάραθρον

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

βόθρος

Transliteration (Word)

bothros

Transliteration (Etymon)

barathron

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 204

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Βόθρος: Δῆλον τὸ σημαινόμενον. Ὅμηρος, ‘Βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα’. Παρὰ τὸ βῶ, βέω, βέθρος, καὶ βόθρος, κατὰ ἀντίφρασιν, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς βαίνει· ἢ παρὰ τὸ βάθος, βάθρος, καὶ βόθρος. Ἢ παρὰ τὸ βάραθρον, συγκοπῇ καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ο