ἀντέχω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ἄντυξ

Transliteration (Word)

antux

Transliteration (Etymon)

antekhō

Author

Apion

Century

1 AD

Reference

Fr. 19

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 3. Berlin: De Gruyter, 1977]

Source

Apollonius Soph.

Ref.

Lexicon homericum, p. 31

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

Ἄντυξ · ἐπὶ μὲν τῆς ἀνωτάτω περιφερείας τοῦ ἅρματος ... ἐπὶ δὲ τῆς κάτωθεν περιφερείας τῆς ἀσπίδος ... εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἄνω τοῦ ὅλου τετύχθαι, ὅ ἐστι κατεσκευάσθαι. ὁ δὲ Ἀπίων φησίν, οὕτως ὠνομάσθη ἀπὸ τοῦ ἀντέχεσθαι τῆς ὅλης κατασκευῆς. <βέλτιον δὲ> ἀπὸ τοῦ ἄνω τετύχθαι.

ἄνω + τεύχω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ἄντυξ

Transliteration (Word)

antux

Transliteration (Etymon)

anō + teukhō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Fr. 19

Ed.

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 3. Berlin: De Gruyter, 1977]

Quotation

Ἄντυξ · ἐπὶ μὲν τῆς ἀνωτάτω περιφερείας τοῦ ἅρματος ... ἐπὶ δὲ τῆς κάτωθεν περιφερείας τῆς ἀσπίδος ... εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἄνω τοῦ ὅλου τετύχθαι, ὅ ἐστι κατεσκευάσθαι. ὁ δὲ Ἀπίων φησίν, οὕτως ὠνομάσθη ἀπὸ τοῦ ἀντέχεσθαι τῆς ὅλης κατασκευῆς. <βέλτιον δὲ> ἀπὸ τοῦ ἄνω τετύχθαι.