γιγνώσκω

Validation

Yes

Word-form

γνώμη

Transliteration (Word)

gnōmē

Transliteration (Etymon)

gignōskō

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Id.

Ref.

Additamenta in Etymologicum Gudianum, p. 318

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γνώμη· παρὰ τὸ γνώσω γνώμη, ‹ὡς› στήσω στήμη, φήσω φήμη· ἢ ἀπὸ τοῦ νοήσω νοήμη καὶ νώμη καὶ γνώμη· ἢ παρὰ τὸ νωμῶ, τὸ μερίζω, νώμη καὶ γνώμη.

νοέω

Validation

Yes

Word-form

γνώμη

Transliteration (Word)

gnōmē

Transliteration (Etymon)

noeō

Author

Heraclides

Century

1/2 AD

Reference

fr. 28

Edition

L. Cohn, De Heraclide Milesio grammatico, Berlin: Calvary, 1884

Source

Eustathius

Ref.

Comm. in Homeri Iliadem 3, 862

Ed.

M. Van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii in Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, Brill, 1971-1987

Quotation

λέγει δὲ καὶ ἐν τῇ γνώμῃ πλεονάζειν τὸ γ, ὡς ἀπὸ τοῦ νοῶ νοήσω ‹νοήμη› νώμη καὶ γνώμη.

γονή + νωμάω

Validation

Yes

Word-form

γνώμη

Transliteration (Word)

gnômē

Transliteration (Etymon)

gonē + nōmaō

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 411d6-7

Ed.

Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903