νοέω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/03/2023 - 10:50

Word-form

γνώμη

Transliteration (Word)

gnōmē

Transliteration (Etymon)

noeō

Author

Heraclides

Century

1/2 AD

Reference

fr. 28

Edition

L. Cohn, De Heraclide Milesio grammatico, Berlin: Calvary, 1884

Source

Eustathius

Ref.

Comm. in Homeri Iliadem 3, 862

Ed.

M. Van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii in Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, Brill, 1971-1987

Quotation

λέγει δὲ καὶ ἐν τῇ γνώμῃ πλεονάζειν τὸ γ, ὡς ἀπὸ τοῦ νοῶ νοήσω ‹νοήμη› νώμη καὶ γνώμη.

γονή + νωμάω

Validation

Yes

Word-form

γνώμη

Transliteration (Word)

gnômē

Transliteration (Etymon)

gonē + nōmaō

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 411d6-7

Ed.

Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903

γιγνώσκω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/03/2023 - 10:10

Word-form

γνώμι

Transliteration (Word)

gnōmē

Transliteration (Etymon)

gignōskō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Id.

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 105

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Τὸ δὲ γνῶμι πόθεν γίνεται; Παρὰ τὸ γνῶ, τοῦτο παρὰ τὸ νοῦς νοὸς νοῶ, καὶ κατὰ συγκοπὴν, νῶ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Γ, γνῶ.