βίος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 07/22/2021 - 18:13

Word-form

βιός

Transliteration (Word)

bios

Transliteration (Etymon)

bios

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi Homeric in Iliadem1, 49e1

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

γέγονε δὲ βιός παρὰ τὴν βίαν τῆς τάσεως· | ἢ ὅτι δι’ αὐτοῦ τὰ πρὸς βίον εἶχον οἱ ἀρχαῖοι, ἐν ταῖς θήραις αὐτῷ χρώμενοι

βία

Validation

Yes

Last modification

Thu, 07/22/2021 - 17:33

Word-form

βιός

Transliteration (Word)

bios

Transliteration (Etymon)

bia

Author

Hesychius

Century

5/6 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, beta 612

Ed.

K. Latte, Hesychii Alexandrini Lexicon, vol. 1, Copenhagen 1953

Quotation

βιός· τόξον ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἔντασιν βίας