βίος

Validation

No

Last modification

Thu, 07/22/2021 - 18:13

Word-form

βιός

Transliteration (Word)

bios

English translation (word)

bow

Transliteration (Etymon)

bios

English translation (etymon)

life

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi Homeric in Iliadem 1, 49e1

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

γέγονε δὲ βιός παρὰ τὴν βίαν τῆς τάσεως· | ἢ ὅτι δι’ αὐτοῦ τὰ πρὸς βίον εἶχον οἱ ἀρχαῖοι, ἐν ταῖς θήραις αὐτῷ χρώμενοι

Translation (En)

Bios "bow" comes from the strength (bian) of the tension; or because the ancients obtained their living (bion) thanks to it, as they used it when hunting

Comment

Βιός "bow" is derived from its quasi homonym βίος "life" as the means used to procure edible resources. The etymon is assumed to be the aim reached by the lemma. The etymology requires no formal manipulation.

Parallels

Geneva schol. Il. 1.49 (idem); Etym. Genuinum, beta 120 (Βιός (Α 49 ...)· ὀξυτόνως τὸ τόξον· παρὰ τὴν βίαν τῆς τάσεως, ἐπειδὴ μετὰ βίας τείνεται. ἢ ὅτι οἱ παλαιοὶ τὰ πρὸς τὸν βίον ἐπορίζοντο τοξεύοντες τὰ πτηνὰ καὶ τετράποδα ); Etym. Gudianum, beta, p. 270 (Βιός· τὸ τόξον, διότι δι’ αὐτοῦ τὰ πρός τὸν βίον εἶχον οἱ ἀρχαῖοι ἐν ταῖς θήραις αὐτῷ χρώμενοι); Eustathius, Comm. Il. 1, 66 Van der Valk (βίος μὲν γὰρ βαρυτόνως ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης διαγωγῆς ἢ ζωῆς· βιός δὲ ὀξυτόνως τὸ τόξον, ὅπερ ἢ ἀπὸ τῆς βίας γίνεται κατὰ τοὺς παλαιούς, ὅ ἐστι δυνάμεως—βίας γὰρ χρεία εἰς τὴν τόξου τάσιν—ἢ παρὰ τὸν βίον. δι’ αὐτοῦ γὰρ δοκοῦσιν οἱ παλαιοὶ πορίζεσθαι τὰ εἰς τὸ ζῆν); ibid., 3, 219 (δῆλον δὲ ὅτι πολλοὶ ἐκ τοῦ βιοῦ παράγουσι τὸν βίον, ὡς τῶν ἀρχαίων ἐκ τοῦ τοξεύειν ζώντων); Etym. Symeonis, vol. 1, p. 438 (βιός (Α 49 ...)· τὸ τόξον—439, 4 οἱ παλαιοὶ τὰ πρὸς τὸν βίον ἐπορίζοντο δι’ αὐτοῦ τοξεύοντες τὰ πτηνά); Ps.-Zonaras, Lexicon, beta, p. 388 (Βιός. τὸ τόξον. παρὰ τὸ τὴν βίαν τῆς τάσεως, ἐπειδὴ μετὰ βίας τείνεται. [ἢ ὅτι οἱ παλαιοὶ τὰ πρὸς τὸν βίον ἐπορίζοντο δι’ αὐτοῦ τὰ πτηνὰ τοξεύοντες.]); Tzetzes, Exegesis in Homeri Iliadem 1.49 (βιὸς δὲ τὸ τόξον λέγεται πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ βίου, ὃ σημαίνει τὴν ζωήν. Βίος γὰρ καὶ αὐτὸ ἐλέγετο, ἢ παρὰ τὸ βίᾳ ἰέναι καὶ πορεύεσθαι· βιαίως γὰρ ἕλκεται· ἢ ὅτι πρότερον κυνηγετικῶς ζῶντες, ἐξ αὐτοῦ τὸν βίον ἐπορίζοντο)

Modern etymology

PIE *gwieh2- "string", Ved. jyā́- "bowstring". Isolated within Greek (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre