ἀ- + φόνος

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/03/2021 - 11:39

Word-form

ἄποινα

Transliteration (Word)

apoina

Transliteration (Etymon)

a- + phonos

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici in Iliadem 1, 13d1

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἄποινα: οἱονεὶ ἀφοινά τινα ὄντα, τὰ ὑπὲρ φόνου κυρίως διδόμενα λύτρα, παρὰ τὸ φῶ, τὸ φονεύω, ἄφονος, ἄφοινα καὶ ἄποινα

ἀ- + ποινή

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/03/2021 - 11:52

Word-form

ἄποινα

Transliteration (Word)

apoina

Transliteration (Etymon)

a- + poinē

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici in Iliadem 1, 13d2

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἄποινα: οἱ μὲν ἐκ τοῦ φόνος ἄφονος; πλεονασμῷ ἄφοινος καὶ ἄποινος. οἱ δὲ ἐκ τοῦ ποινή, ἡ τιμωρία, γίνεται ἄποινος. ἢ ἐκ τοῦ φονή, ὃ σημαίνει τὸν τόπον τῶν ἀναιρουμένων, ‘ἄνδρας ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσι’ (Κ 521)

ἀ- + φονή

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/03/2021 - 12:17

Word-form

ἄποινα

Transliteration (Word)

apoina

Transliteration (Etymon)

a- + phonē

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici in Iliadem 1, 13d2

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἄποινα: οἱ μὲν ἐκ τοῦ φόνος ἄφονος; πλεονασμῷ ἄφοινος καὶ ἄποινος. οἱ δὲ ἐκ τοῦ ποινή, ἡ τιμωρία, γίνεται ἄποινος. ἢ ἐκ τοῦ φονή, ὃ σημαίνει τὸν τόπον τῶν ἀναιρουμένων· ‘ἄνδρας ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσι’