Ἄρης

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 21:46

Word-form

ἀρά

Transliteration (Word)

ara

Transliteration (Etymon)

Arēs

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1.11c2

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἀρητῆρα: Ἰωνικὸν τροπῇ τοῦ α εἰς η· ἀρατήρ παρὰ τὸ ἀρῶ ἀρᾷς ἀράσω, ἀρατήρ καὶ ἀρητήρ. τὸ δὲ ἀρῶ παρὰ τὸ ἀρά· | τοῦτο παρὰ τὸ αἴρω, τὸ κουφίζω, <...> τὸ εἰς ὕψος αἴρειν τὰς χεῖρας. λέγεται δὲ καὶ ἀρά ἡ εὐχὴ καὶ ἡ κατάρα, ἴσως ἀπὸ τοῦ Ἄρεος, βλαπτικοῦ ὄντος

ἀρύω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 21:30

Word-form

ἀρά

Transliteration (Word)

ara

Transliteration (Etymon)

aruō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 134

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

Ἀρά: Ἡ εὐχή· παρὰ τὸ αἴρειν τὰς χεῖρας εὐχομένους· ἢ παρὰ τὸ ἀρύειν, ὅπερ ἐπὶ τὸ ἐπικαλεῖσθαι ἔταττον, καὶ μάλιστα Συρακούσιοι, ‘Ἀρύετ’ ἂν φύζην’. Ἀντὶ τοῦ ἐπικαλεῖσθε καὶ ἐφέλκεσθε. Ἀρύω, ἀρά. Ἢ ἀπὸ τοῦ Ἄρεος, βλαπτικοῦ ὄντος, ἀρὰ ἡ βλάβη

ἀρήν

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 22:15

Word-form

ἀρά

Transliteration (Word)

ara

Transliteration (Etymon)

arēn

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Exegesis in Homeri Iliadem 1.11

Ed.

M. Papathomopoulos, Ἐξήγησις Ἰωάννου Γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Athens: Academy of Athens, 2007

Quotation

ἀρητῆρα· ἱερέα, παρὰ τὸ ἀρῶ τὸ εὔχομαι. Τὸ δὲ ἀρῶ καὶ ἀρὰ ἡ εὐχὴ παρὰ τὸ ἀρνός, ἀρνά, καὶ ἀρά· δι’ ἀρνῶν γὰρ οἱ παλαιοὶ τὰς εὐχὰς ἐπετέλουν

αἴρω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 19:43

Word-form

ἀραί

Transliteration (Word)

ara

Transliteration (Etymon)

airō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e codice regio 2610), p. 176

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

(Excerpta e cod. regio 1610Ἀραί· παρὰ τὸ αἴρειν κακῶς

(Excerpta e cod. Vat. gr. 1456Ἀραί· παρὰ τὸ αἴρειν κακῶς

ἀράομαι

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 21:09

Word-form

ἀρᾶς

Transliteration (Word)

ara

Transliteration (Etymon)

araomai

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 117

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

Ἀρᾶς. παρὰ τὸ αἴρω τὸ ἐπαίρω, ἢ παρὰ τὸ εὔχομαι· καὶ εἰ μὲν σημαίνει τὴν εὐχὴν, γίνεται παρὰ τὸ αἴρω τὸ ἐπαίρω· οἱ γὰρ εὐχόμενοι εἰώθασι τὰς χεῖρας ἐκτείνειν· εἰ δὲ σημαίνει τὴν κατάραν, γίνεται παρὰ τὸ ἀρῶ τὸ ἐπεύχομαι, κατὰ ἀντίφρασιν