ἀγλαός

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:10

Word-form

ἀγάλλω

Transliteration (Word)

agallō

Transliteration (Etymon)

aglaos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 96

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

ἀγαλλιῶ, τοῦτο παρὰ τὸ ἀγάλλω, τοῦτο παρὰ τὸ ἀγλαὸν, τοῦτο παρὰ τὸ αἴγλη, τοῦτο παρὰ τὸ ἀΐσσω τὸ ὁρμῶ

ἄγαν + ἅλλομαι

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:10

Word-form

ἀγάλλω

Transliteration (Word)

agallō

Transliteration (Etymon)

agan + allomai

Author

Etym. Symeonis

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Symeonis vol. 1, p. 18

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

ἄγαλμα (Δ 144)· ἀγαλλίαμα, καλλώπισμα, πᾶν ἐφ’ ᾧ τις ἀγάλλεται. ἄλλοι δὲ ἄγαλμα εἶπον τὸ ξόανον. τὸ δὲ ἄγαλμα παρὰ τὸ ἀγάλλω, τοῦτο παρὰ τὸ ἀγλαόν, τοῦτο παρὰ τὸ αἴγλη. ἢ παρὰ τὸ ἄγαν καὶ τὸ ἅλλω, τὸ πηδῶ