ἀγλαός

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:10

Word-form

ἀγάλλω

Transliteration (Word)

agallō

English translation (word)

to exult in

Transliteration (Etymon)

aglaos

English translation (etymon)

splendid

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 96

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

ἀγαλλιῶ, τοῦτο παρὰ τὸ ἀγάλλω, τοῦτο παρὰ τὸ ἀγλαὸν, τοῦτο παρὰ τὸ αἴγλη, τοῦτο παρὰ τὸ ἀΐσσω τὸ ὁρμῶ

Translation (En)

Agalliô: from agallō ("to exult in"); this word comes from aglaos ("splendid"), and the latter comes from aiglē ("radiance"), which comes from aïssō ("to leap, to rush")

Comment

Reversible etymology, as in most of our sources ἀγάλλω is given as the etymon of ἀγλαός (see ἀγλαός / ἀγάλλω), unless it is a mistake in Choeroboscus

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Unclear. The connection with ἀγλαός is possible but no certain (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has the derivative αγαλλιάζω "to rejoice greatly", from hellenistic ἀγαλλι(ῶ), originating from ἀγάλλω. The form αγάλλομαι is a learned one and used in very specific cases

Entry By

Le Feuvre