θύω2

Validation

No

Last modification

Sat, 09/16/2023 - 13:30

Word-form

θυμός

Transliteration (Word)

thumos

Transliteration (Etymon)

thuō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 289

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. III/2, Leipzig 1870.

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi omerici ordine alphabetico traditi, theta 26

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

θυμός: ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ὄρω πλεονασμῷ τοῦ μ ὁρμή καὶ ἀπὸ τοῦ ὄδωδα ὀδή καὶ ὀδμή καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ γνάθος γναθμός καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ἔχω ὀχός καὶ ὀχλός καὶ μοχλός, οὕτως ἀπὸ τοῦ θύω ἐπεισόδῳ τοῦ μ θυμός ὁ ἀεὶ ἐν κινήσει τυγχάνων.

θύω2 + αἷμα

Validation

No

Word-form

θυμός

Transliteration (Word)

thumos

Transliteration (Etymon)

thuō + haima

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), theta, p. 614

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

θυμὸς ἀπὸ τοῦ θύειν καὶ ὁρμᾶν τὸ αἷμα