ταφών

Validation

No

Word-form

τάπης

Transliteration (Word)

tapēs

Transliteration (Etymon)

taphōn

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 4, 894

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Οἱ δὲ τάπητες πολλαχοῦ φαίνονται ὑποκεῖσθαι κατά τι εἶδος στρωμνῆς, ὁποῖα ἴσως καὶ τὰ καλούμενα ἐπεύχια. διὸ καὶ ἡ πολλὴ ἐτυμολογία ἐκ τοῦ πατεῖσθαι αὐτὰ παράγει. εἰ δέ τις μάθοι ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ «δέμνια θεῖναι καὶ ῥήγεα ἐμβαλεῖν στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητας» (Ω 645) ἕτερόν τι νοήσει τοὺς τάπητας, οὓς οἱ παλαιοὶ μεταβολεῖς τῶν λέξεων ἓν πρὸς ἓν φράζοντες ἐφαπλώματα ἑρμηνεύουσι, συγκροτούμενοι ἐκ τοῦ «ἐφύπερθεν». καὶ ἀργεῖ ἐνταῦθα ἡ ἐκ τοῦ πατεῖν ἐτυμολογία. κρεῖττον δὲ ἢ ἐκ τοῦ θάλπω εἰπεῖν κατὰ τοὺς παλαιοὺς θάλπης, καὶ μεταθέσει Ἰωνικῇ καὶ ἐκβολῇ τοῦ λ, τάπης, ἢ ἐκ τοῦ ταφών, ὁ ἐκπλαγεὶς τάφης καὶ τάπης ὁ τὸν ὁρῶντα ἐκπλήττων.

θάλπω

Validation

No

Last modification

Mon, 11/15/2021 - 14:05

Word-form

τάπης

Transliteration (Word)

tapēs

Transliteration (Etymon)

thalpō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

De Prosodia catholica, Lentz III/1, p. 108

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. III/2, Leipzig 1870.

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, lambda 38

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

ἐγένετο δὲ ἔλλειψις, ὡς παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς ἡ σίφη ἐκ τοῦ σίλφη παρ’ ἡμῖν λεγομένη ὡς καὶ ὁ τάπης παρὰ τὸ θάλπη, εἴ γε παρὰ τὸ χλιαίνειν ἡ χλαίνη

πατέω

Validation

No

Word-form

τάπητες

Transliteration (Word)

tapēs

Transliteration (Etymon)

pateō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Magnum, Kallierges p. 746

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Τάπητες: Ἐπιβόλαια, ἢ στρώματα. Οὕτως Ἀριστοφάνης. Ἐτυμολογεῖ δὲ αὐτὸ Ὠρίων παρὰ τὸ θάλπω, θάλπης· καὶ μεταθέσει τοῦ θ εἰς τ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ λ, τάπης. Ἢ δάπης καὶ τάπης. Ἢ παρὰ τὸ θάπτω, θάφης καὶ τάπης· ἢ παρὰ τὸ πατῶ, πάτης καὶ τάπης

θάπτω

Validation

No

Word-form

τάπητες

Transliteration (Word)

tapēs

Transliteration (Etymon)

thaptō

Author

Etym. Magnum

Source

Idem

Ref.

Etym Magnum, Kallierges p. 746

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Τάπητες: Ἐπιβόλαια, ἢ στρώματα. Οὕτως Ἀριστοφάνης. Ἐτυμολογεῖ δὲ αὐτὸ Ὠρίων παρὰ τὸ θάλπω, θάλπης· καὶ μεταθέσει τοῦ θ εἰς τ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ λ, τάπης. Ἢ δάπης καὶ τάπης. Ἢ παρὰ τὸ θάπτω, θάφης καὶ τάπης· ἢ παρὰ τὸ πατῶ, πάτης καὶ τάπης