ἐντός + ῥέω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

ἔντερα

Transliteration (Word)

enteron

Transliteration (Etymon)

entos + rheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 56

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἔντερα. ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν ῥεῖν τὴν τροφὴν καὶ τὸ αὐτῆς περίττωμα· ἢ ἀπὸ τοῦ εἰλοῦσθαι· οἷον ἔντελα τὰ ἐντὸς εἰλούμενα. οὕτως Σωρανός.

ἐντός + εἰλέω

Validation

Yes

Word-form

ἔντερα

Transliteration (Word)

enteron

Transliteration (Etymon)

entos + eileō

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 56

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἔντερα. ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν ῥεῖν τὴν τροφὴν καὶ τὸ αὐτῆς περίττωμα· ἢ ἀπὸ τοῦ εἰλοῦσθαι· οἷον ἔντελα τὰ ἐντὸς εἰλούμενα. οὕτως Σωρανός.

ἐντός

Validation

Yes

Word-form

ἔντερον

Transliteration (Word)

enteron

Transliteration (Etymon)

entos

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 310

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

Ἔγκατα: Τὰ ἔντερα· ἀπὸ τοῦ ἐγκατέχειν τὴν  τροφήν· λέγει δὲ τὸ ἧπαρ, καὶ τὸν σπλῆνα, καὶ τὰ περὶ τὸν πνεύμονα. Ἔντερον δὲ, οὐκ ἔγκατον. Τὸ δὲ ἔντερον, οἷον ἕτερον καὶ οὐχ ὅμοιον· ἢ παρὰ τὸ ἐντὸς κεῖσθαι τῶν μελῶν

ἐν

Validation

Yes

Word-form

ἔντερον

Transliteration (Word)

enteron

Transliteration (Etymon)

en

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, Lentz III/2, p. 197

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 186

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

παρὰ τὴν ἐν πρόθεσιν γίνεται τὸ ἐντός καὶ ὡς παρὰ τὴν ὑπέρ ὑπέρτερος, οὕτως παρὰ τὴν ἐν ἔντερον

ἕτερος

Validation

Yes

Word-form

ἔντερον

Transliteration (Word)

enteron

Transliteration (Etymon)

heteros

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

epsilon 1461

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Ἔντερον: ἕτερον, καὶ οὐχ ὅμοιον. ἢ παρὰ τὸ ἐντὸς ῥεῖν