ἐντός + εἰλέω

Validation

Yes

Word-form

ἔντερα

Transliteration (Word)

enteron

English translation (word)

intestine, gut

Transliteration (Etymon)

entos + eileō

English translation (etymon)

inside + to wind, shut in

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 56

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἔντερα. ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν ῥεῖν τὴν τροφὴν καὶ τὸ αὐτῆς περίττωμα· ἢ ἀπὸ τοῦ εἰλοῦσθαι· οἷον ἔντελα τὰ ἐντὸς εἰλούμενα. οὕτως Σωρανός.

Translation (En)

Entera "intestine": from the fact that food flows through them as well as the surplus of it. Or from "to wind", the *entela, as it were, that which is winding (eiloumenoninside (entos). This is what Soranus says

Comment

Descriptive etymology: the intestine is named after its form. The etymology requires two formal manipulations: the change of the [l] into [r], which was backed by similar modifications due to liquid dissimilation, and the change of [ei] into [e], which could rely on cases like χείρ, χειρός but poetic χερός

Parallels

Etym. Gudianum, epsilon, p. 480 (Ὠρίωνος. Ἔντερα· παρὰ τὸ δι’ αὐτῶν ῥεῖν τὴν τροφήν· ἢ διὰ τὸ ἐντὸς ῥεῖν· ἢ παρὰ τὸ ἐντὸς εἰλεῖσθαι, ἔντελόν τι ὄν, τὸ ἐντὸς εἰλούμενον); Leo Medicus, De natura hominum 72 (ἔντερα δὲ λέγεται ἀπὸ τοῦ εἱλεῖσθαι, οἷον ἔντελα, τὰ ἐντὸς εἱλούμενα, ἢ δι’ αὐτῶν ῥεῖν τὰ τῆς τροφῆς περισσά); Etym. Magnum, Kallierges, p. 310 (Ἔντερα: Οἱονεὶ ἐνδότερά τινα ὄντα· ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν ῥεῖν τὰ ἀπὸ τῆς τροφῆς περιττώματα· ἢ  παρὰ τὸ ἔνδον εἰλεῖσθαι)

Modern etymology

Ἔντερον is connected within Greek with ἐντός and ἐν and goes back to an inherited *h1entero- "inside part", derivative of *h1en "in" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Modern Greek still has έντερο in vernacular and medical vocabulary to designate the digestive tube beginning from the stomach. There also is εντερο- as first compound, such as in εντεροπάθεια, εντερολογία etc.

Entry By

Le Feuvre