βαρύς + χέω

Validation

Yes

Word-form

βροχή

Transliteration (Word)

brokhē

Transliteration (Etymon)

barus + kheō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 29

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1, Leipzig, 1909

Quotation

Ὠρίωνος Βροχή· διὰ τὸ βαρέως χεῖσθαι

βραχύς + χέω

Validation

Yes

Word-form

βροχή

Transliteration (Word)

brokhē

Transliteration (Etymon)

brakhus + kheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 176

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Βροχή· διὰ τὸ βραχέως θεῖσθαι καὶ χέεσθαι