βραχύς + χέω

Validation

Yes

Word-form

βροχή

Transliteration (Word)

brokhē

English translation (word)

rain

Transliteration (Etymon)

brakhus + kheō

English translation (etymon)

short + to pour

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 176

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Βροχή· διὰ τὸ βραχέως θεῖσθαι καὶ χέεσθαι

Translation (En)

Brokhē "rain": because it sets and "pours" (kheesthai) "for a short time" (brakheōs)

Comment

The word is parsed as a compound. It is a descriptive etymology, referring to short and heavy mediterranean rainfalls. The identification of the first element as βραχύς may have been featured by the fact the the Aeolic form of the latter is βροχύς with [o]. The obvious and correct etymology, which is that βροχή is derived from βρέχω, is never found explicitly in our sources, probably because it was obvious: there is an echo of it in Suda, alpha 1708 Ἀμφίβροχος: πανταχόθεν βεβρεγμένος, τουτέστι μεθύων

Parallels

Orion, Etymologicum (excepta e cod. Vat. gr. 1456) 53 (idem); the etymology appears to be altered in Etym. Gudianum, beta, p. 289 (Ὠρίωνος. Βροχή· διὰ τὸ βαρέως χεῖσθαι)

Modern etymology

Action noun derived from βρέχω "to rain". Cognate with Latv. merga "soft rain" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes

Entry By

Le Feuvre