εὕω

Validation

Yes

Word-form

ἑστία

Transliteration (Word)

hestia

Transliteration (Etymon)

heuō

Author

Scholia in Euripidem

Century

Varia

Source

Idem

Ref.

Scholia in Euripides Hecubam 22

Ed.

Schwartz, Scholia in Euripidem, 1887 (repr. 1966)

Quotation

ἑστία: […] ἀπὸ τοῦ εὕω τὸ φωτίζω καὶ φλογίζω, ἢ ἀπὸ τοῦ ἕζω τὸ κάθημαι. […] ἑστία λέγεται ὁ τόπος ἔνθα ἅπτεται τὸ πῦρ

ἵστημι

Validation

Yes

Word-form

ἑστία

Transliteration (Word)

hestia

Transliteration (Etymon)

histēmi

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, epsilon p. 542

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1, Leipzig 1909

Quotation

Ἑστία· ἡ θεός· παρὰ τὸ εἵσασθαι, ὅ ἐστι ἱδρύσασθαι· αὕτη γὰρ πρῶτον οἶκον συνέστησεν. ἢ ὅτι πανταχοῦ ἵδρυται καὶ τιμᾶται. ⟦ἢ⟧ ὅτι τὰ ἀγάλματα αὐτῆς ἱδρύοντο καθήμενα, παρὰ τὸ ἧσθαι. ἢ παρὰ τὸ ἑστάναι, ὅ ἐστιν ἐν ἐνὶ τόπῳ ἱδρῦσθαι· καὶ τοὺς οἴκους γὰρ πάλαι ἑστίας ἐκάλουν, Ὅμηρος <ξ 159> ‘ἑστί<η> τ’ Ὀδυ[σ]σῆος ἀμύμονος’. καὶ ἡ εὐωχία δὲ ἑστία λέγεται διὰ τὸ συνέχειν καὶ ἱδρύειν τὰ σώματα πάντα. ἀπὸ μὲν τοῦ ἵζω ἱστία, ἀπὸ δὲ τοῦ ἕζω ἑστία

ἕζομαι

Validation

Yes

Word-form

ἑστία

Transliteration (Word)

hestia

Transliteration (Etymon)

hezomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 291

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, iota, p. 78

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἱστία· παρὰ τὸ ἵζω· ἡ δὲ ἑστία παρὰ τὸ ἕζω. τοῦ δὲ ἵζω ὁ μέλλων ἵσω καὶ ῥηματικὸν ὄνομα ἱστὸς καὶ ἱστία. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ τῆς Ἰάδος διαλέκτου (Orion has Περὶ τῆς Ἰλιάδος διαλέκτῳ)