ἕζομαι

Validation

Yes

Word-form

ἑστία

Transliteration (Word)

hestia

English translation (word)

hearth

Transliteration (Etymon)

hezomai

English translation (etymon)

to sit

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 291

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, iota, p. 78

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἱστία· παρὰ τὸ ἵζω· ἡ δὲ ἑστία παρὰ τὸ ἕζω. τοῦ δὲ ἵζω ὁ μέλλων ἵσω καὶ ῥηματικὸν ὄνομα ἱστὸς καὶ ἱστία. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ τῆς Ἰάδος διαλέκτου (Orion has Περὶ τῆς Ἰλιάδος διαλέκτῳ)

Translation (En)

Histia "hearth": from hizō "to sit"; and hestia comes from hezō "to sit". The future of hizō is hisō, and the verbal noun histos, and histia. This is what Philoxenus says in his On the Ionic dialect  (Orion has "On the dialect of the Iliad")

Comment

The interesting point is that Philoxenus' etymology derives the two dialectal variants from two different etymons, which happen to be two forms of the same verb, ἵζω for Ionic ἱστίη, ἕζομαι for Attic ἑστία, the former being in modern words the reduplicated present of the latter. The etymology may have been designed for the goddess' name first, as Hestia is sitting next to the hearth

Parallels

Herodian, Peri orthographias, Lentz III/2, p. 527 (idem); Etym. Gudianum Additamenta, p. 542 (Ἑστία· ἡ θεός· παρὰ τὸ εἵσασθαι, ὅ ἐστι ἱδρύσασθαι· αὕτη γὰρ πρῶτον οἶκον συνέστησεν. ἢ ὅτι πανταχοῦ ἵδρυται καὶ τιμᾶται. ⟦ἢ⟧ ὅτι τὰ ἀγάλματα αὐτῆς ἱδρύοντο καθήμενα, παρὰ τὸ ἧσθαι. ἢ παρὰ τὸ ἑστάναι, ὅ ἐστιν ἐν ἐνὶ τόπῳ ἱδρῦσθαι· καὶ τοὺς οἴκους γὰρ πάλαι ἑστίας ἐκάλουν, Ὅμηρος <ξ 159> „ἑστί<η> τ’ Ὀδυ[σ]σῆος ἀμύμονος.“ καὶ ἡ εὐωχία δὲ ἑστία λέγεται διὰ τὸ συνέχειν καὶ ἱδρύειν τὰ σώματα πάντα. ἀπὸ μὲν τοῦ ἵζω ἱστία, ἀπὸ δὲ τοῦ ἕζω ἑστία); Etym. Magnum, Kallierges, p. 382 (idem); Etym. Symeonis, epsilon 856 (idem); Scholia in Euripidis Hecubam 22 (ἑστία: ἑστία λέγεται ἡ ὅλη κατοικία, ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν, ἀπὸ τοῦ εὕω τὸ φωτίζω καὶ φλογίζω, ἢ ἀπὸ τοῦ ἕζω τὸ κάθημαι).

The etymology may be alluded to in Euripides' fr. 944: καὶ Γαῖα μῆτερ· Ἑστίαν δέ σ’ οἱ σοφοὶ | βροτῶν καλοῦσιν ἡμένην ἐν αἰθέρι

Modern etymology

Isolated within Greek. The initial /w/ is warranted by epigraphy. Cognate with Lat. Vesta despite Beekes' skepticism

Persistence in Modern Greek

Εστία is used in MG as: 1. a learned word for 'fireplace', 2. 'homeland', 3. the place where something begins and is therefore spread, 4. the part of a device where heat develops, 5. a certain point in physics/maths/geology

Entry By

Le Feuvre