ὀστέον + φύω

Validation

Yes

Word-form

ὀσφύς

Transliteration (Word)

osphus

Transliteration (Etymon)

osteon + phuō

Author

Apollodorus of Athens

Century

2 BC

Reference

fr. 222

Edition

K. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum (FHG) 1, Paris: Didot, 1853

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 114

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

(OrionὈσφύς. ὡς Ἀριστοτέλης, ἡ ἴση πρὸς τὸ ἄνω καὶ κάτω πεφυκυῖα, οἷον ἴσοφυς. ὡς δὲ Ἀπολλόδωρος, ὀστοφυὴς, ὅτι ὀστώδης

ἴσος + φύω

Validation

Yes

Word-form

ὀσφύς

Transliteration (Word)

osphus

Transliteration (Etymon)

isos + phuō

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Historia animalium493a

Ed.

P. Louis, Aristote. Histoire des animaux, vols. 1-3, Paris: Les Belles Lettres, 1964-1969

Quotation

Τῶν δ’ ὄπισθεν διάζωμα μὲν ἡ ὀσφύς (ὅθεν καὶ τοὔνομ’ ἔχει· δοκεῖ γὰρ εἶναι ἰσοφυές), τοῦ δὲ διεξοδικοῦ τὸ μὲν οἷον ἐφέδρανον γλουτός, τὸ δ’ ἐν ᾧ στρέφεται ὁ μηρός, κοτυληδών