ὀστέον + φύω

Validation

Yes

Word-form

ὀσφύς

Transliteration (Word)

osphus

English translation (word)

loin

Transliteration (Etymon)

osteon + phuō

English translation (etymon)

bone + to bring forth, to produce

Author

Apollodorus of Athens

Century

2 BC

Reference

fr. 222

Edition

K. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum (FHG) 1, Paris: Didot, 1853

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 114

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

(OrionὈσφύς. ὡς Ἀριστοτέλης, ἡ ἴση πρὸς τὸ ἄνω καὶ κάτω πεφυκυῖα, οἷον ἴσοφυς. ὡς δὲ Ἀπολλόδωρος, ὀστοφυὴς, ὅτι ὀστώδης

Translation (En)

Osphus "loin": as Aristotle says, it is the bone which is by nature equal with respect to the upper part and the lower part, as though it were *isophus. But as Apollodorus says, it is the "bony" one (*ostophuēs), because of its "bony nature" (ostōdēs)

Comment

As in the competing etymology by Aristotle, this one parses the word as a compound of φύω. The difference lies in the identification of the first element of the compound, which for Apollodorus is ὀστέον "bone". That implies that only the first syllable of the word was retained in the compound, which agrees with the acrophonic principle frequently used in Greek etymologies, in the footsteps of Plato's Cratylus. However, of course, defining a bone through the fact that it is of a bony nature is not a very precise definition

Parallels

Meletius, De natura hominis p. 111 (λέγεται καὶ ὀστοφυὴς ἡ ὀσφύς· ὀστώδης γάρ ἐστιν ὅλος ὁ τόπος αὐτῆς); Etym. Gudianum, omicron, p. 438 (Ὀσφὺς λέγεται τὸ τρίτον μέρος τῆς ῥάχεως· ἡ γὰρ ῥάχις τρεῖς ἐπωνυμίας ἔχει· ἡ πρώτη καλεῖται αὐχὴν, ἡ δὲ δεύτερα ἰξὶν, ἡ δὲ τρίτη ὀσφύς· οἱονεὶ ὀστοφυὴς, ὀστωδὴς γὰρ τόπος ἐστί· γίνεται παρὰ τὸ ἶσος καὶ τὸ φύω, ἰσοφύς τις οὖσα· ἢ ὀστοφυὴς ὅτι ὀστώδης, κατὰ συναίρεσιν); Etym. Magnum, Kallierges, p. 636 (Ὀσφύς: Ῥάχις, καὶ ψύα· ὡς μὲν Ἀριστοτέλης, ἡ ἴση πρὸς τὰ ἄνω ἐμπεφυυῖα, ἰσόσφύς τις οὖσα· ὡς δὲ Ἀπολλόδωρος, οἱονεὶ ὀστοφυής τις οὖσα· ὀστώδης γάρ); Ps.-Zonaras, Lexicon, omicron, p. 1474 (idem)

Modern etymology

Unknown (Beekes, EDG, thinks it is Pre-Greek)

Persistence in Modern Greek

Οσφύς is used to designate the 'waist' as an anatomical term. In everyday language "μέση" is used for 'waist', but only "οσφυαλγία" to denote the pain in the wait. Οσφυϊκός is also used in medical contexts.

Entry By

Le Feuvre