ὀπός + ὠρέω

Validation

Yes

Word-form

ὀπώρα

Transliteration (Word)

opōra

Transliteration (Etymon)

opos + ōreō

Author

Apion

Century

1 BC

Reference

fr. 86

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 3. Berlin: De Gruyter, 1977]: 213-218, 220-300

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 628

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Ὀπός: Ἀπίων τὸ τῶν δένδρων δάκρυον· ὅθεν καὶ ἡ σμύρνα καὶ ὁ λίβανος οὕτω λέγεται. Ἀφ’ οὗ καὶ ἡ ὀπώρα, ὅτι ὀπὸς αὐτὴν ὠρεῖ, ὅ ἐστι φυλάσσει· οὐκ ἀπιθάνως· ὀπὸς γάρ ἐστιν ἀπὸ τοῦ ἐπεῖναι κατὰ τὴν ἐπιτομήν

ἕπομαι + ὥρα

Validation

Yes

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 19:00

Word-form

ὀπώρα

Transliteration (Word)

opōra

Transliteration (Etymon)

hepomai + hōra

Author

Heraclides Ponticus the Younger

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 119

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ὀπώρα. παρὰ τὸ ἕπεσθαι τῇ ὥρᾳ. Ἡρακλείδης οὕτω

ὀπός + ὥρα

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 19:00

Word-form

ὀπώρα

Transliteration (Word)

opōra

Transliteration (Etymon)

opos + hōra

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 123-124

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

φθίνει δ’ ὀπώρα φθινοπώρῳ προσφόρως, | ὀπός τις ὥρας οὖσα καὶ καρπὸς φίλος.