*ποτάζω

Validation

Yes

Word-form

ποταμός

Transliteration (Word)

potamos

Transliteration (Etymon)

*potazō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 135

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

ποταμός· παρὰ τὸ ποτάζω, τὸ ῥέω, ἢ παρὰ τὸ πότιμον ὕδωρ ἔχειν

πότιμος

Validation

Yes

Word-form

ποταμός

Transliteration (Word)

potamos

Transliteration (Etymon)

potimos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De Prosodia catholica, Lentz III/1, p. 540

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Source

Scholia vetera in Iliadem

Ref.

A Scholion Il. 4.26a

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

δασύνεται τὸ ἅλς καὶ τὰ παρ’ αὐτό, ἅλιος παρὰ τὴν ἁλός γενικὴν κτητικῶς μετήχθη. σημαντικὸν δέ ἐστι τοῦ ματαίου, ἐπεὶ οὐκ εὔχρηστον εἰς πόσιν τὸ θαλάσσιον ὕδωρ, τὸ γοῦν ἐναντίον πότιμον καὶ ποταμός λέγεται (Lentz has ποιητικῶς μετενεχθέν)

ποτός

Validation

Yes

Word-form

ποταμός

Transliteration (Word)

potamos

Transliteration (Etymon)

potos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, pi, p. 134

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ποταμός. παρὰ τὸ ποτὸς ὀξυνόμενον. παρώνυμον ποταμός

ποτός + ἄμμος

Validation

Yes

Word-form

ποταμός

Transliteration (Word)

potamos

Transliteration (Etymon)

potos + ammos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 182

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Ποταμός· ὁ ἔχον (sic) ποτὸν καὶ ἄμμον

ποτός + ἅμα

Validation

No

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 11:20

Word-form

ποταμῶν

Transliteration (Word)

potamos

Transliteration (Etymon)

potos + hama

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 67

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

ἄθρουν ποτὸν δὲ ῥεῖθρα ποταμῶν ἅμα.