ἅπτω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:04

Word-form

αἶψα

Transliteration (Word)

aipsa

Transliteration (Etymon)

haptō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 262

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Αἶψα· ταχέως· εἴρηται κατὰ στέρησιν τοῦ ἶψαι, ὃ σημαίνει τὸ βλάψαι, τὸ δὲ βλάψαι καὶ ἐμποδίζειν ἀνάγκη, τὸ δὲ ἀνεμπόδιστον ταχὺ γίνεται. ἢ παρὰ τὸ ἅψω, αἶψα· δοκεῖ γὰρ τὰ ταχέως γινόμενα ἀλλήλων ἅπτεσθαι κατὰ τὴν συνέχειαν 

ἀ- + ἴπτομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:04

Word-form

αἶψα

Transliteration (Word)

aipsa

Transliteration (Etymon)

a- + iptomai

Author

Orion

Century

5 AD

Reference

Etymologicum, alpha, p. 5

Edition

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 41

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Αἶψα· ταχέως· εἴρηται κατὰ στέρησιν τοῦ ἶψαι, ὃ σημαίνει τὸ βλάψαι, τὸ δὲ βλάψαι καὶ ἐμποδίζειν ἀνάγκη, τὸ δὲ ἀνεμπόδιστον ταχὺ γίνεται