ἀ- + ἴπτομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:04

Word-form

αἶψα

Transliteration (Word)

aipsa

English translation (word)

quickly

Transliteration (Etymon)

a- + iptomai

English translation (etymon)

not + to press hard

Author

Orion

Century

5 AD

Reference

Etymologicum, alpha, p. 5

Edition

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 41

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Αἶψα· ταχέως· εἴρηται κατὰ στέρησιν τοῦ ἶψαι, ὃ σημαίνει τὸ βλάψαι, τὸ δὲ βλάψαι καὶ ἐμποδίζειν ἀνάγκη, τὸ δὲ ἀνεμπόδιστον ταχὺ γίνεται

Translation (En)

Aipsa "quickly"; It comes from the privation of ipsai ("to press hard"), which means "to harm": as by necessity to harm also means to hinder [empodizein, "to put the feet in bonds"], and what is not hindered is quick.

Comment

This etymology parses the word as a privative compound of a very rare word, a verb attested in Homer under the form of the middle aorist ἴψαο (Il. 1.454) "you oppressed" which provides the sequence [ipsa]. The assumption is that what is not oppressed is quick: the verb has to be taken in a passive meaning, although the passive is never attested in Greek – a consequence of the indifference of Greek etymologists to diathesis. The Etym. Symeonis mixes this etymology with the competing one by ἅπτω

Parallels

Etym. Genuinum, alpha 262 (Αἶψα· ταχέως· εἴρηται κατὰ στέρησιν τοῦ ἶψαι, ὃ σημαίνει τὸ βλάψαι, τὸ δὲ βλάψαι καὶ ἐμποδίζειν ἀνάγκη, τὸ δὲ ἀνεμπόδιστον ταχὺ γίνεται. ἢ παρὰ τὸ ἅψω, αἶψα· δοκεῖ γὰρ τὰ ταχέως γινόμενα ἀλλήλων ἅπτεσθαι κατὰ τὴν συνέχειαν); Etym. Gudianum, Kallierges p. 41 (idem); Ps.-Zonaras, Lexicon, alpha, p. 97 (idem); Etym. Symeonis (αἶψα· ταχέως· κατὰ στέρησιν τοῦ ἶψαι, τοῦ σημαίνοντος τὸ βλάψαι· τὸ γὰρ βλάπτον καὶ ἐμποδίζον ἀνάγκη, τὸ δὲ ἀνεμπόδιστον κατὰ τὴν συνέχειαν)

Modern etymology

Unclear. Maybe related within Greek to αἰπύς "steep" (Beekes, EDG, assumes a Pre-Greek form)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre