δόρυ + παύω

Validation

Yes

Word-form

δορπηστός

Transliteration (Word)

dorpon

Transliteration (Etymon)

doru + pauō

Author

Erotian

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Vocum hippocraticarum collectio, Klein p. 62

Ed.

E. Nachmanson, Erotiani vocum Hippocraticarum collectio cum fragmentis, Göteborg: Eranos, 1918: 3-96

Quotation

δορπηστοῦ· τοῦ τῆς ἑσπέρας καιροῦ, παρὰ τὸ δόρυ παύειν. ὃ γὰρ ἡμεῖς ἄριστον καλοῦμεν, οἱ παλαιοὶ δεῖπνον ὀνομάζουσι, μεθ’ ὃ δεῖ πονεῖν.

δαύω + ἕρπω

Validation

Yes

Word-form

δόρπον

Transliteration (Word)

dorpon

Transliteration (Etymon)

dauō + herpō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 60

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

δόρπον τὸν καθ’ ἡμᾶς δεῖπνον. καὶ ἔστιν δαύορπον, μεθ’ ὃ ἐπὶ τὸ δαύειν ἕρπομεν, ὅ ἐστι κοιμᾶσθαι

δρέπω

Validation

Yes

Word-form

δόρπον

Transliteration (Word)

dorpon

Transliteration (Etymon)

drepō

Author

bT Scholia Iliad

Century

6 AD

Source

Idem

Ref.

bT Scholion Il. 24.2

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

δόρπον <δαύερπον>, μεθ’ ὃ ἐπὶ τὸ δαύειν ἕρπομεν, ὅ ἐστι κοιμᾶσθαι ἐπὶ δορῶν. ἢ ἀπὸ τοῦ δρέπεσθαι τοὺς πόνους. ἢ δόροπόν τι ὄν, τὸ μετὰ τὴν παῦσιν τῶν δοράτων

δορά

Validation

Yes

Word-form

δόρπον

Transliteration (Word)

dorpon

Transliteration (Etymon)

dora

Author

bT Scholion Iliad

Century

6 AD

Source

Idem

Ref.

bT Scholion Il. 24.2

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

δόρπον <δαύερπον>, μεθ’ ὃ ἐπὶ τὸ δαύειν ἕρπομεν, ὅ ἐστι κοιμᾶσθαι ἐπὶ δορῶν. ἢ ἀπὸ τοῦ δρέπεσθαι τοὺς πόνους. ἢ δόροπόν τι ὄν, τὸ μετὰ τὴν παῦσιν τῶν δοράτων