ἄγω

Validation

Yes

Word-form

ἀγών

Transliteration (Word)

agōn

Transliteration (Etymon)

agō

Author

Etym.  Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 52

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

<Ἀγών>· οὐχ εὗρον αὐτοῦ ἐτυμολογίαν. ἐγὼ δέ φημι· παρὰ τὸ ἄγω γίνεται ἀγών, ὁ φέρων πολλὴν ὄχλησιν καὶ ἀδημονίαν

ἀ- + γωνία

Validation

Yes

Last modification

Sun, 08/29/2021 - 10:40

Word-form

ἀγών

Transliteration (Word)

agōn

Transliteration (Etymon)

a- + gōnia

Author

Johannes Lydus

Century

6 AD

Source

Idem

Ref.

De mensibus, 4.30

Ed.

R. Wünsch, Ioannis Lydi liber de mensibus, Leipzig: Teubner, 1898

Quotation

ὅτι ἀγὼν καὶ ἀγωνία ὁ τόπος λέγεται διὰ τὸ κυκλοτερές, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν γωνίαν, ἧς εἰς τύπον καὶ στέφανοι κυκλοτερεῖς τοῖς νικῶσιν ἐπετίθεντο