ἐρέω

Validation

Yes

Word-form

ἀρητήρ

Transliteration (Word)

arētēr

Transliteration (Etymon)

ereō

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 192

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἀρητήρ· ὁ ἱερεύς. παρὰ τὸν ῥήσω μέλλοντα· ἢ παρὰ τὸ ἀρᾶσθαι, ὅ ἐστιν εὔχεσθαι· ἢ παρὰ τὸ αἴρειν τὰς χεῖρας εἰς προσευχήν· ἢ παρὰ τὸ ἀρέσκειν θεῷ

ἀρά

Validation

Yes

Word-form

ἀρητῆρα

Transliteration (Word)

arētēr

Transliteration (Etymon)

arā

Author

Apollonius Soph.

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 147

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἀρητήρ ὁ ἱερεύς, ἀπὸ τοῦ ὑπὲρ τῶν θυόντων τὰς εὐχὰς ποιεῖσθαι. ὅθεν νῦν ἀρώματα ἐπιθυμιάματα

αἴρω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 06/21/2021 - 20:58

Word-form

ἀρητῆρα

Transliteration (Word)

arētēr

Transliteration (Etymon)

airō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici in Iliadem 1, 11c1

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1], Berlin: De Gruyter, 1983: 55-256

Quotation

ἀρητῆρα: παρὰ τὴν ἀράν, ἀράτης, τροπῇ τοῦ α εἰς η Ἰωνικῇ. ἀρατήρ δὲ παρὰ τὸ ἀρῶ, ἀρᾷς, ἀράσω, ἀρατήρ, ἢ παρὰ τὸ αἴρω, τὸ κουφίζω, ἢ παρὰ τὸ ἀρέσκειν Θεῷ

ἀρέσκω

Validation

Yes

Word-form

ἀρητῆρα

Transliteration (Word)

arētēr

Transliteration (Etymon)

areskō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Iliad 1, 11c1

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1] Berlin: De Gruyter, 1983: 55-256

Quotation

ἀρητῆρα: παρὰ τὴν ἀράν, ἀράτης, τροπῇ τοῦ α εἰς η Ἰωνικῇ. ἀρατήρ δὲ παρὰ τὸ ἀρῶ, ἀρᾷς, ἀράσω, ἀρατήρ, ἢ παρὰ τὸ αἴρω, τὸ κουφίζω, ἢ παρὰ τὸ ἀρέσκειν Θεῷ