καίω

Validation

Yes

Word-form

χάος

Transliteration (Word)

khaos

Transliteration (Etymon)

kaiō

Author

Cornutus

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

De natura deorum p. 28

Ed.

C. Lang, Cornuti theologiae Graecae compendium, Leipzig, 1881

Quotation

ἔστι δὲ Χάος μὲν τὸ πρὸ τῆς διακοσμήσεως γενόμενον ὑγρόν, ἀπὸ τῆς χύσεως οὕτως ὠνομασμένον, ἢ τὸ πῦρ, ὅ ἐστιν οἱονεὶ κάος

χῶ

Validation

Yes

Word-form

χάος

Transliteration (Word)

khaos

Transliteration (Etymon)

khô

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fragment 199

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, khi p. 164

Ed.

W.F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

χάος· παρὰ τὸ χῶ χαίω χάος, ὡς δαίω, τὸ καίω, δάος, ἡ λαμπάς· δηλοῖ δὲ τὸ χάος τὸ μέγα καὶ ἀπέραντον χώρημα

χάζω

Validation

Yes

Word-form

χάος

Transliteration (Word)

khaos

Transliteration (Etymon)

khazomai

Author

Scholia in Hesiodi Theogoniam

Century

varia

Source

Idem

Ref.

Scholia in Theogoniam 116c

Ed.

L. di Gregorio, Scholia vetera in Hesiodi theogoniam, Milan: Società editrice "Vita e pensiero", 1975

Quotation

οἱ δὲ εἰρῆσθαί φασι χάος παρὰ τὸ χεῖσθαι· οἱ δὲ παρὰ τὸ χαδεῖν, ὅ ἐστι χωρεῖν

χέω

Validation

Yes

Word-form

χάος

Transliteration (Word)

khaos

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Zeno of Citium

Century

4/3 BC

Reference

fr. 103

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 1, Leipzig, 1903

Source

Valerius Probus

Ref.

In Virgilii Eclogas VI, 31

Ed.

H. Keil, Grammatici latini, Vol. 4, Leipzig, 1864

Quotation

Nam Zenon Citieus sic interpretatur, aquam χάος appellatum ἀπὸ τοῦ χέεσθαι