ἀραρίσκω + χνόος

Validation

Yes

Word-form

ἀράχνιον

Transliteration (Word)

arakhnion

Transliteration (Etymon)

arariskō + khnoos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1107

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀράχνια θ 280· τὰ ὑφάσματα τῆς ἀράχνης, οἷον "ἠΰτ’ ἀράχνια λεπτά·". παρὰ τὴν ἀραιότητα, ὅ ἐστι λεπτότητα· ἀραιόν γὰρ τὸ λεπτόν. ἢ παρὰ τὸ ἀράσσω ἀράχνιον, ὡς δέμω δέμνιον, παίζω παίγνιον· ἤγουν τὸ εὔσχιστον. ἢ τὸ ἐνηρμοσμένον· χνοῦς γάρ ἐστιν ὁ ἐνηρμοσμένος καὶ ἀνυφανθείς 

ἀράσσω

Validation

Yes

Word-form

ἀράχνιον

Transliteration (Word)

arakhnion

Transliteration (Etymon)

arassō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri rhēmatikōn onomatōn, Lentz III/2, p. 902

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym, Magnum, Kallierges p. 135

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

παρὰ τὸ ἀράσσω ἀράχνιον ὡς δέμω δέμνιον, παίζω παίγνιον.

p. 480, 49 τὸ ἴχνιον προπαροξυτονητέον ὁμοτόνως τῷ ἀράχνιον· οὐ γάρ ἐστιν ὑποκοριστικόν, ἀλλ’ ἀπὸ ῥήματος ἐσχημάτισται