ἕπομαι

Validation

Yes

Word-form

ἀνεψιός

Transliteration (Word)

anepsios

Transliteration (Etymon)

hepomai

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 141

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἀνεψιός· παρὰ τὸ ἀνῆφθαι εἰς συγγένειαν· ἢ παρὰ τὸ ἕπω ἕψω, ὁ ἄνωθεν ἑπόμενος

ἀνάπτω

Validation

Yes

Word-form

ἀνεψιός

Transliteration (Word)

anepsios

Transliteration (Etymon)

anaptō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 28

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Ἀνεψιός, παρὰ τὸ ἀνῆφθαι· ὁ ἄνωθεν συνημμένος εἰς συγγένειαν