μένω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

μήνιγγες

Transliteration (Word)

mēninx

Transliteration (Etymon)

menō

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, mu p. 100

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Μήνιγγες λέγονται διὰ τὸ μένειν ἐν αὐταῖς τὸν ἐγκέφαλον. οὕτω Σωρανὸς λέγει

μή + νύσσω

Validation

No

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

μήνιγγος

Transliteration (Word)

mēninx

Transliteration (Etymon)

mē + nussō

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 183

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Μήνιγγος… ἣν μὴ σὺ νύξῃς, ἀλλὰ φεῖσαι τοῦ τόπου