δέω

Validation

No

Word-form

δημός

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 265

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

Δημός : Σημαίνει δύο· ὀξυτόνως, τὸ λῖπος· παρὰ τὸ δαίω, τὸ καίω, ὁ δεύτερος ἀόριστος, ἔδαον· δαμὸς καὶ δημὸς, τὸ καιόμενον ἐν ταῖς θυσίαις· ἢ δι’ 
οὗ καίονται αἱ θυσίαι· καυστικὸν γὰρ τὸ λῖπος […] Ἢ παρὰ τὸ δέω, τὸ δεσμῶ, δεμὸς καὶ δημὸς, κατὰ ἀντίφρασιν, τὸ εὐδιάλυτον.

δαίω

Validation

No

Word-form

δημός

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta p. 45

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon. Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δημός. παρὰ τὸ καίεσθαι. δαιμὸς καὶ δαμὸς, καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς η δημὸς, τὸ εὐχερῶς καιόμενον.