ἀγάλλω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:09

Word-form

ἀγλαά

Transliteration (Word)

aglaos

English translation (word)

splendid

Transliteration (Etymon)

agallō

English translation (etymon)

to exult in

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 4

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἀγλαά καλά, παρὰ τὴν αἴγλην τὰ λαμπρά, ἢ κατὰ μετάθεσιν ἀγλαά, ἐφ’ οἷς ἄν τις ἀγαλθείη

Translation (En)

Aglaa ("splendid"): from aiglē ("radiance"), the shining ones, or, through metathesis, those in which one would "exult" (agaltheiē)

Comment

The etymology derives the adjective from a verb: splendid things are etymologized after the effect they produce on their possessor, who can rejoice in them and be proud of them. From the formal point of view, it implies a metathesis, explicit in Apollonius. The etymology is reversible: in some sources, ἀγάλλω is given as the etymon of ἀγλαός (see ἀγάλλω / ἀγλαός). It may have been designed for the context κέρα ἀγλαέ (Il. 11.385) which is frequently glosses ἀγαλλόμενος

Parallels

Apollonius, Soph., Lexicon homericum, p. 98 (κέρ’ ἀγλαέ. οἱ μὲν γλωσσογράφοι ταῖς θριξὶν ἀγαλλόμενε); Hesychius, Lexicon, kappa 2245 (κέρα ἀγλαέ· τὴν τρίχα λαμπρέ. τῷ τόξῳ ἀγαλλόμενε); Orion, Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610) p. 173 (Ἀγλαά· παρὰ τὴν αἴγλην· ἐφ’ οἷ τις ἀγάλλεται καὶ λαμπρύνεται [the ἤ showing that these are two different etymologies is dropped]); ibid. (excerpta e cod. Darmstadino 2773), alpha, p. 611 (ἀγλάα παρὰ τὴν αἴγλην τὰ λαμπρά· ἑφ’ οἷς τὶς ἀγάλλεται ἢ λαμπρύνεται); Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 15 (Ἀγ⟧λαός· παρὰ τὴν αἴγλην· ἐφ’ οἷς τις ἀγάλλεται καὶ λαμπρύνεται); Epimerismi homerici Il. 1, 23c1 (ἀγλαά: παρὰ τὸ ἀγάλλω· ἐφ’ ᾧ τις ἀγάλλεται. ἢ παρὰ τὸ αἴγλη, ὅ ἐστιν ἀπὸ τοῦ ἀΐσσω, τὸ ὁρμῶ· ἡ γὰρ αἴγλη ὁρμητική); Etym. Gudianum, alpha, p. 15 (Ἀγλαά <Α 23>· παρὰ τὸ ἀγάλλω· ἐφ’ ᾧ τις ἀγάλλεται. ἢ παρὰ τὸ αἴγ⸤λη, ὅ ἐστιν ἀπὸ τοῦ ἀΐσσω, τὸ ὁρμῶ· ἡ γὰρ⸥ λαμπηδὼν ὁρμητική. ἐφ’ οἷς τις ἀγάλλεται καὶ λα⸤μπρύνεται); Etym. Magnum, Kallierges, p. 11 (Ἀγλαά: Τὰ λαμπρὰ, παρὰ τὴν αἴγλην, ὅ ἐστι τὴν λαμπρότητα, ἐφ’ οἷς τις ἀγάλλεται· ἢ παρὰ τὸ   ἄγαν ἅλλεσθαι, ἀγαλαὰ, καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀγλαά); Etym. Symeonis,  vol. 1, p. 18 (ἄγαλμα (Δ 144)· ἀγαλλίαμα, καλλώπισμα, πᾶν ἐφ’ ᾧ τις ἀγάλλεται. ἄλλοι δὲ ἄγαλμα εἶπον τὸ ξόανον. τὸ δὲ ἄγαλμα παρὰ τὸ ἀγάλλω, τοῦτο παρὰ τὸ ἀγλαόν, τοῦτο παρὰ τὸ αἴγλη. ἢ παρὰ τὸ ἄγαν καὶ τὸ ἅλλω, τὸ πηδῶ); ibid., p. 40 (ἀγλαά (Α 23 ...)· τὰ λαμπρά· παρὰ τὴν αἴγλην, τουτέστι τὴν λαμπρότητα, ἐφ’ οἷς τις ἀγάλλεται· ἢ παρὰ τὸ ἄγαν ἅλλεσθαι ἀγαλαά καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀγλαά); ibid., p. 170 (τὸ δὲ ἀγλαόν παρὰ τὸ αἴγλη); Tzetzes, Exegesis in Homeri Iliadem 1, 23 (ἀγλαά· ἢ ἀπὸ τοῦ αἴγλη, ἡ λαμπρότης, αἰγλαὰ καὶ ἀγλαὰ Ἀττικῶς, ὡς τὸ κλαίω κλάω, καὶ τὰ ὅμοια· ἢ ἀπὸ τοῦ ἀγάλλω, ἀγαλαά, τὰ χαρμόσυνα, καὶ συγκοπῇ Αἰολικῇ ἀγλαά); Scholia in Hesiodum, Th. 909 (schoia vetera) (Ἀγλαΐην: τὸ ἐν κόσμῳ λαμπρόν, ἐπεὶ ἀγαλλόμεθα, χαριζόμεθα)

Modern etymology

Unclear, maybe connected with ἀγάλλομαι (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word is not used in Modern Greek but the verb αγλαΐζω "to adorn" is used as a learned form, as well as the noun "αγλάισμα". The proper name "Αγλαϊα" is refularly used" too.

Entry By

Le Feuvre