κάρα

Validation

No

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 09:52

Word-form

καρήνων

Transliteration (Word)

karēnon

English translation (word)

summit

Transliteration (Etymon)

kara

English translation (etymon)

head

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1.44b

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin: De Gruyter, 1983]

Quotation

καρήνων: ἀπὸ τοῦ κάρα κάρανον καὶ κάρηνον

Translation (En)

Karēnōn "summits": from kara "head", karanon and karēnon

Comment

Simple derivational etymology deriving the longer word from the shorter one. It is correct my modern standards but runs contrary to Herodian's doctrine which reverses the derivation and teaches that κἀρα or κάρη is derived from κάρανον κάρηνον. Therefore it is seldom found in our sources, whereas Herodian's doctrine is repeated by all grammarians and all lexicographers (see κάρα / κάρηνον). The sources transmitting this derivation give Herodian's explanation, too

Parallels

Etym. Gudianum, kappa, p. 299 (Καρήνων, κλίνεται τὸ κάρηνον τοῦ καρήνου· γίνεται παρὰ τὸ κάρη, κάρανον καὶ κάρηνον, τροπῇ τοῦ α εἰς η); Ps.-Zonaras, Lexicon, kappa, p. 1162 (Κάρηνα. ἀκρόπολις. ἐξοχαί. ἀπὸ τοῦ κάρα κάρηνα. σημαίνει δὲ καὶ τὴν κεφαλήν)

Modern etymology

Κάρηνα (neutre plural) is a derivative of the old PIE word for "head" found in κάρα, *kerh2-s-, with a n-suffix (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre