κίω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

σκιά

Transliteration (Word)

skia

English translation (word)

shadow

Transliteration (Etymon)

kiō

English translation (etymon)

to go

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 179

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

καὶ τὸ σκιὰ ἀπὸ τοῦ κίω γεγονός· κιὰ καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ σκιά.

Translation (En)

And skia "shadow", which comes from kiō "to go", and by adjunction of [s], skia.

Comment

Derivational etymology differing form Heraclides' by the fact that it accounts for the initial [s] by a pathos, the addition of a letter, whereas Heraclides accounts for it as the syncopated prefix συν- (see σκιά / συν- + κίω). Heraclides' explanation is more complete from the semantic point of view, as defining the shadow as "moving together with" is better than defining it as "moving". The etymology might go back to Herodian, although it is not listed in Lentz and no source points explicitly to him.

Parallels

Epimerismi homerici Il. 1.157a (σκιόεντα: γέγονε σκιόεις παρὰ τὴν σκιάν· τὸ δὲ σκιά παρὰ τὸ κίω, τὸ πορεύομαι, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ σκιά, ἡ τοῖς σώμασι συμπορευομένη); Etym. Gudianum, sigma, p. 503 (Σκιὰ, παρὰ τὸ κίω τὸ πορεύομαι, κιὰ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ σκιά· ἐκ τῆς σὺν προθέσεως καὶ τοῦ κίω τὸ πορεύομαι, ἡ συμπορευομένη καὶ μὴ ἐῶσα ἡμᾶς); Etym. Magnum, Kallierges, p. 717 (Σκιά: Παρὰ τὸ κίω, τὸ ἀκολουθῶ, κιά· καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ, σκιὰ, ἡ συνακολουθοῦσα); Ps.-Zonaras, Lexicon, sigma, p. 1654 (Σκιά. παρὰ τὸ κίω, τὸ ἀκολουθῶ· κιὰ καὶ σκιὰ ἐπενθέσει τοῦ ς)

Modern etymology

Isolated within Greek. Old IE word for "shadow" *skh2-ieh2, cognate with OCS sěnь (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes

Entry By

Le Feuvre