ψύχω

Validation

No

Word-form

ψυχήν

Transliteration (Word)

psychē

Transliteration (Etymon)

psychō

Author

Plato

Century

4th BC

Source

Id

Ref.

Cratylus 399b8

Ed.

Platonis opera, vol. 1, ed. J. Burnet, Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967

Quotation

Ὡς μὲν τοίνυν ἐκ τοῦ παραχρῆμα λέγειν, οἶμαί τι τοιοῦτον νοεῖν τοὺς τὴν ψυχὴν ὀνομάσαντας, ὡς τοῦτο ἄρα, ὅταν παρῇ τῷ σώματι, αἴτιόν ἐστι τοῦ ζῆν αὐτῷ, τὴν τοῦ ἀναπνεῖν δύναμιν παρέχον καὶ <ἀναψῦχον>, ἅμα δὲ ἐκλείποντος τοῦ ἀναψύχοντος τὸ σῶμα ἀπόλλυταί τε καὶ τελευτᾷ· ὅθεν δή μοι δοκοῦσιν αὐτὸ “ψυχὴν” καλέσαι