ὅμοιος

Validation

Yes

Last modification

Sun, 09/05/2021 - 10:10

Word-form

παροιμία

Transliteration (Word)

paroimia

Transliteration (Etymon)

omoios

Author

Diogenianus

Century

2 AD

Source

Id.

Ref.

On Proverbs, pref. 1.7-8

Ed.

Corpus Paroemiographorum Graecorum, E.L. Leutsch & F.G. Schneidewin 1839-1851)

οἴμη

Validation

Yes

Last modification

Sun, 08/29/2021 - 14:20

Word-form

παροιμία

Transliteration (Word)

paroimia

Transliteration (Etymon)

oimē

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, omicron, p. 422

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum graecae linguae Gudianum, Leipzig, 1818

Quotation

οἴμη δὲ ἡ ᾠδὴ θηλυκῶς, ἐξ οὗ καὶ παροιμία, διὰ τὸ περὶ τὴν ὁδὸν λαλεῖσθαι.

οἶμος

Validation

Yes

Last modification

Sun, 08/29/2021 - 14:20

Word-form

παροιμίαν

Transliteration (Word)

paroimia

Transliteration (Etymon)

oïmos

Author

Diogenianus

Century

1/2 AD

Source

Anonymous

Ref.

On proverbs 1.1-6

Ed.

E.L. Leutsch & F.G. Schneidewin, Corpus Paroemiographorum Graecorum, 1839-1851)

Quotation

Τὴν παροιμίαν ὀνομάζεσθαί φασί τινες ἀπὸ τῶν οἴμων· οὕτω δὲ αἱ ὁδοὶ ἐκαλοῦντο. Οἱ δ' ἄνθρωποι, ὅσα κοινωφελῆ εὕρισκον, ταῦτα κατὰ λεωφόρους ὁδοὺς ἀνέγραφον ὑπὲρ τοῦ πλείονας ἐντυγχάνοντας τῆς ὠφελείας μεταλαμβάνειν·