ἀΐσσω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:59

Word-form

αἰχμή

Transliteration (Word)

aikhmē

Transliteration (Etymon)

aïssō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 421

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Cyrilli Lexicon

Ref.

Cyrilli Lexicon cod. b, s.v. αἰχμή

Ed.

Cramer, AP 4, 179, 11

Quotation

αἰχμή·
 παρὰ τὸ ἀΐσσω. οὕτω Φιλόξενος. 

αἷμα + χέω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:00

Word-form

αἰχμή

Transliteration (Word)

aikhmē

Transliteration (Etymon)

haima + kheō

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 19

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford, 1836

Quotation

τὸ γὰρ αἰχμὴ σύνθετον οἱ παλαιοὶ 
ἔφασαν ἐκ τοῦ αἷμα χεῖν