ἕλος

Validation

No

Last modification

Mon, 02/19/2024 - 15:55

Word-form

ἐλαία

Transliteration (Word)

elaion

Transliteration (Etymon)

helos

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 326

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Ἐλαία: Παρὰ τὸ λεῖον· ἢ λειῶ, λέαια· καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ, ἐλαία, ἡ τὸ λεαῖνον τίκτουσα. Ἢ παρὰ τὸ ἕλος, διὰ τὸ ἐν ἕλει ἵστασθαι· ἐν ἕλεσι γὰρ ὑγροῖς τὸ φυτόν. Ἢ παρὰ τὴν ἀλέαν, τὴν θερμασίαν· ἐν θερμοῖς γὰρ τόποις χαίρει

ἀλέα

Validation

No

Last modification

Mon, 02/19/2024 - 15:30

Word-form

ἔλαιον

Transliteration (Word)

elaion

Transliteration (Etymon)

alea

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, epsilon, p. 450

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Quotation


Ἔλαιον· παρὰ τὸ λεῖον λέαιον, τὸ λεαῖνον τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὑπερθέσει ἔλαιον. ἢ παρὰ τὸ ἀλέα[ν], ὃ σημαίνει τὴν θερμασίαν· ἐν γὰρ θερμοῖς τόποις τὸ φυτὸν χαίρει.

λεῖος

Validation

No

Last modification

Mon, 02/19/2024 - 14:20

Word-form

ἔλαιον

Transliteration (Word)

elaion

Transliteration (Etymon)

leios

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, epsilon, p. 450

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Quotation

Ἔλαιον· παρὰ τὸ λεῖον λέαιον, τὸ λεαῖνον τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὑπερθέσει ἔλαιον. ἢ παρὰ τὸ ἀλέα[ν], ὃ σημαίνει τὴν θερμασίαν· ἐν γὰρ θερμοῖς τόποις τὸ φυτὸν χαίρει. 

ἐλαία

Validation

No

Last modification

Mon, 02/19/2024 - 15:45

Word-form

ἔλαιον

Transliteration (Word)

elaion

Transliteration (Etymon)

elaia

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 326

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Ἔλαιον: Ὁ καρπός. Παρὰ τὸ λεῖον λέαιον, τὸ λεαῖνον τὸ σῶμα· καὶ ἐν ὑπερθέσει, ἔλαιον. Ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλαία τοῦ φυτοῦ παρωνύμως ἔλαιον, τὸ τρωγόμενον