λήγω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/16/2023 - 11:40

Word-form

λαγαρός

Transliteration (Word)

lagaros

Transliteration (Etymon)

lēgō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 3

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λαγανόν· ὡς λαγαρόν· ἐκκεκένωται γὰρ αὐτοῦ τὸ πάχος εἰς πλάτος, καὶ λειανθὲν ἀσθενέστερον. γίνεται δὲ παρὰ τὸ λήγω