κῆλον

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 12:52

Word-form

δηλῶ

Transliteration (Word)

dēleomai

Transliteration (Etymon)

kēlon

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, delta 37

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

δηλήσηται (Γ 107): ἔστι δηλῶ, τὸ βλάπτω· παρὰ τὸ κῆλα, τὰ βέλη, οἱονεὶ φθαρτικὰ καὶ βλαπτικά, κατὰ τροπὴν τοῦ κ εἰς δ, ὡς καίω δαίω, γίνεται δηλῶ. σημαίνει δὲ δύο, τὸ φανερῶ καὶ τὸ βλάπτω.

δῆρις

Validation

No

Last modification

Thu, 08/17/2023 - 12:20

Word-form

δηλῶ

Transliteration (Word)

dēleomai

Transliteration (Etymon)

dēris

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum delta, p. 351

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 1:1-293; 2:294-580.

Quotation

Δηλητήριον· ἀπὸ τοῦ δηλῶ, ὃ σημαίνει τὸ βλάπτω· τοῦτο ἀπὸ τοῦ δῆρις, ὃ σημαίνει τὴν μάχην, δηρῶ καὶ δηλῶ· τοῦτο παρὰ τὸ δαίω, τὸ διακόπτω.