φάος + βαίνω

Validation

Yes

Word-form

βρέφος

Transliteration (Word)

brephos

Transliteration (Etymon)

phaos + bainō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 286

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γεωργίου τοῦ Χοιροβοσκοῦ Βρέφος· παρὰ τὸ εἰς φῶς βεβηκέναι 

βρέχω

Validation

Yes

Word-form

βρέφος

Transliteration (Word)

brephos

Transliteration (Etymon)

brekhō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 286

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig, 1:1909; 2:1920

Quotation

Βρέφος : παρὰ τὸ εἰς φῶς βεβηκέναι· ἢ παρὰ τὸ φέρβω, τὸ τρέφω, φέρβος, καὶ τροπῇ τοῦ φ εἰς β καὶ ‹τοῦ β εἰς φ καὶ› ἐν ὑπερβιβασμῷ τοῦ ρ βρέφος· ‹ἢ παρὰ τὸ βρέχω βρέχος καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς φ βρέφος›, τὸ ἐν κοιλίᾳ τῆς μητρὸς αὐτοῦ βεβρεγμένον ὄν· ἢ παρὰ τὸ τρέφω τρέφος, καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς β βρέφος

τρέφω

Validation

Yes

Word-form

βρέφος

Transliteration (Word)

brephos

Transliteration (Etymon)

trephō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 286

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Βρέφος : παρὰ τὸ εἰς φῶς βεβηκέναι· ἢ παρὰ τὸ φέρβω, τὸ τρέφω, φέρβος, καὶ τροπῇ τοῦ φ εἰς β καὶ ‹τοῦ β εἰς φ καὶ› ἐν ὑπερβιβασμῷ τοῦ ρ βρέφος· ‹ἢ παρὰ τὸ βρέχω βρέχος καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς φ βρέφος›, τὸ ἐν κοιλίᾳ τῆς μητρὸς αὐτοῦ βεβρεγμένον ὄν· ἢ παρὰ τὸ τρέφω τρέφος, καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς β βρέφος

φέρβω

Validation

Yes

Word-form

βρέφος

Transliteration (Word)

brephos

Transliteration (Etymon)

pherbō

Author

Soranus of Ephesus?

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta p. 35

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Βρέφος, παρὰ τὸ φέρβω φέρβος· καὶ μεταθέσει τῶν δύο 
συμφώνων, βρέφος· τὸ δεόμενον φορβῆς