ἄγνυμι

Validation

No

Last modification

Wed, 08/02/2023 - 11:05

Word-form

ἀκτή

Transliteration (Word)

aktē

Transliteration (Etymon)

agnumi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 362

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 560

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

ἀλφίτου ἀκτήν· […] ἢ ὅτι ὥσπερ ὁ εἰς θάλασσαν καθήκων τόπος ἔσχατος ὢν τῆς ἠπείρου ἀκτὴ λέγεται, οὕτω καὶ τὸ ἔσχατον τοῦ ἀλεύρου εἶναι προπονηθέντων εἰς τὸν καρπόν. ἢ ἀπὸ τοῦ ἄσσεσθαι ὑπὸ τοῦ μύλου καθάπερ καὶ τὰ κύματα τῆς θαλάσσης ἐν τῷ αἰγιαλῷ, ὃς ἀκτὴ καλεῖται. οὕτως Φιλόξενος εἰς τὸ Ῥηματικὸν αὑτοῦ.

ἀκτή1

Validation

No

Last modification

Wed, 08/02/2023 - 11:20

Word-form

ἀκτή

Transliteration (Word)

aktē

Transliteration (Etymon)

aktē

Author

Porphyry

Century

3 AD

Source

idem

Ref.

Od. 7.104

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quaestionum Homericarum ad Odysseam pertinentium reliquiae, Leipzig: Teubner, 1890

Quotation

καὶ ἐν ἄλλοις ἔφη μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς (β 355). ἔστι δὲ ἡ ἀκτὴ οὐ τὸ κατεαγμένον, ὥς τινες, ἀλλὰ τὸ ἐξέχον, ἐκ μεταφορᾶς τῶν κατὰ τοὺς αἰγιαλοὺς ἐξοχῶν, ἃς ἀκτὰς λέγει· ἀκτῇ ἐπὶ προὐχούσῃ (ω 82)· τὸ ἄκρον οὖν καὶ ἐξέχον τοῦ ἀλφίτου

μακτός

Validation

No

Last modification

Wed, 08/02/2023 - 10:55

Word-form

ἀκτήν

Transliteration (Word)

aktē

Transliteration (Etymon)

maktos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 560

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

ἀλφίτου ἀκτήν· τὸ ἀλφίτου ἀκτὴν κατὰ ἀφαίρεσιν εἰρῆσθαι· εἶναι γὰρ μακτήν.