θείνω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/10/2023 - 16:42

Word-form

θέναρ

Transliteration (Word)

thenar

Transliteration (Etymon)

theinō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 24

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, upsilon, p. 156

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ὕπαρ· ὦ ἐστι ῥῆμα δηλοῦν τὸ ὑπάρχω, ἀφ’ οὗ ῥηματικὸν ὄνομα ἄρ, ὡς θένω θέναρ, ἔδω ἔδαρ καὶ εἶδαρ, καὶ μετὰ τῆς ὑπὸ προθέσεως ὕπαρ. οὕτως Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων.