ψάω

Validation

No

Last modification

Tue, 07/04/2023 - 22:17

Word-form

ψιλός

Transliteration (Word)

psilos

Transliteration (Etymon)

psaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *211

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, psi, p. 167

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ψιλός· παρὰ τὸ ψῶ, ὅθεν καὶ τὸ καταψῶ· οὗ πᾶν ὁτιοῦν ἀπέψισται καὶ ἀφῄρηται.