ψάω

Validation

No

Last modification

Tue, 07/04/2023 - 22:01

Word-form

ψεδνός

Transliteration (Word)

psednos

Transliteration (Etymon)

psaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 210

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, psi, p. 168

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ψεδνός· παρὰ τὸ ψῶ, οὗ μέλλων ψήσω, ῥηματικὸν ὄνομα ψεδνός, ὁ μαδαρός· παρὰ τὸ ἀπεψῆσθαι. οὕτω Φιλόξενος.