ἐθέλω

Validation

Yes

Word-form

ἄεθλον

Transliteration (Word)

āthlon

Transliteration (Etymon)

ethelō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum alpha 95

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄεθλον· ἀπὸ τοῦ ἐθέλω, ἐθέλον τι· ἔστι μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀέθελον, [τὸ πάνυ θελητόν], καὶ συγκοπῇ ἄεθλον καὶ κράσει τοῦ αε ἆθλον, καὶ ἆθλος τὸ ἀρσενικόν

τλάω

Validation

Yes

Word-form

ἄεθλον

Transliteration (Word)

āthlon

Transliteration (Etymon)

tlaō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Id

Ref.

Kallierges, p. 25

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Ἆθλον: Ἐκ τοῦ τλῶ· τὸ τῷ καρτεροῦντι καὶ νικῶντι διδόμενον. Ἢ ἀπὸ τοῦ ἐθέλω, ἔθελον· καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α, ἀέθελον, τὸ πάνυ ζητούμενον· καὶ κατὰ κρᾶσιν τοῦ α καὶ ε, ἆθλον· καὶ ἆθλος τὸ ἀρσενικόν· διὸ καὶ περισπῶνται