ἀ- + ἐθέλω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:42

Word-form

ἄεθλον

Transliteration (Word)

āthlon

Transliteration (Etymon)

a- + ethelō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum alpha 95

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄεθλον· ἀπὸ τοῦ ἐθέλω, ἐθέλον τι· ἔστι μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀέθελον, [τὸ πάνυ θελητόν], καὶ συγκοπῇ ἄεθλον καὶ κράσει τοῦ αε ἆθλον, καὶ ἆθλος τὸ ἀρσενικόν

ἀ- + τλάω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:42

Word-form

ἄεθλον

Transliteration (Word)

āthlon

Transliteration (Etymon)

a- + tlaō

Author

Philoxenus?

Century

1 BC

Reference

Fr. 637

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 32

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἆθλο⟦ν⟧· ἀγώνισμα· παρὰ τὸ τλῶ, τὸ καρτερῶ, τλόν καὶ ἄτλον καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς θ ἆθλον, τὸ ⟦τῷ⟧ νικῶντι διδόμενον