γυῖον

Validation

No

Last modification

Fri, 05/05/2023 - 11:52

Word-form

κύπτω

Transliteration (Word)

kuptō

Transliteration (Etymon)

guion

Author

Etym. Parvum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Parvm, kappa 13

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur [Testi e documenti per lo studio dell'antichità 42. Milan: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973]

Quotation

Κύπτω· παρὰ τὸ γυῖον, ὃ σημαίνει τὸ μέλος· καὶ γίνεται γύπτω καὶ κύπτω· καὶ τί μετέχει; οἱ γὰρ γυμνοί, κύπτοντες, τὰ ἑαυτῶν μόρια συγκαλύπτουσι.